Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zisk licence upravuje Stavovský předpis č. 11 (Licenční řád)

 

Můžete požádat o zisk 2 typů licence

 

1. licenci pro výkon soukromé praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb

co je třeba splnit:

a) atestace v oboru  uvedeném v příloze č. 1 k vyhlášce č. 77/1981 Sb. nebo nástavbová specializace v oborech uvedených  v příloze  č. 2 nebo č. 3 k vyhlášce č.77/1981 Sb. nebo specializační vzdělávání ukončené atestační zkouškou dle § 21 zákona č.  95/2004 Sb. nebo splnění podmínek pro získání specializované způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb. v daném oboru,

b) praxe v oboru v délce odpovídající době specializačního vzdělávání v oboru dle zvláštního právního předpisu 1). Tato praxe v oboru musí být absolvována v době předcházející podání žádosti s  celkovou dobou možného přerušení praxe v trvání maximálně 36 měsíců do dne podání žádosti a v rozsahu odpovídajícím nejméně 0,5 běžného pracovního úvazku. Doba mateřské dovolené a rodičovské dovolené je do přerušení praxe započtena v rozsahu jedné poloviny této dovolené.

 

 

  

2. licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení

co je třeba splnit:

 a)     získání specializované způsobilosti v daném oboru dle zákona č. 95/2004 Sb.,

b)    8 let praxe v daném, případně příbuzném oboru. U bývalých nástavbových oborů  se započítává i praxe v základním oboru; tato praxe musí být absolvována v době předcházející podání žádosti s  celkovou dobou možného přerušení praxe v trvání maximálně 36 měsíců do dne podání žádosti a v rozsahu odpovídajícím nejméně 0,5 běžného pracovního úvazku. Doba mateřské dovolené a rodičovské dovolené je do přerušení praxe započtena v rozsahu jedné poloviny této dovolené,

c)     splňování podmínek účasti v systému celoživotního vzdělávání lékařů, přičemž splňování těchto podmínek se dokládá diplomem celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 – Systém celoživotního vzdělávání lékařů ČLK

d)    úspěšné vykonání zkoušky před oborovou komisí Vědecké rady komory v případech, kdy byla specializovaná způsobilost získána dle ustanovení § 44 odst. 1 a 2 zákona č. 95/2004 Sb. Představenstvo komory může vykonání zkoušky prominout v případech, kdy je zřejmé, že rozsah absolvovaného specializačního vzdělávání je srovnatelný s požadavky na specializační přípravu dle zákona č. 95/2004 Sb.

 

 

 K žádosti o licenci doložte

 

1. vyplněný formulář (žádost o vydání licence  komory), ZDE

2. doklady o dosaženém odborném vzdělání (kopii atestačního diplomu nebo kopii dokladu o specializované způsobilosti)

3. potvrzení o délce praxe, kterým se rozumí zápis v atestačním indexu nebo  písemné potvrzení zaměstnavatele. Ve výjimečných případech lze tyto doklady  nahradit čestným prohlášením žadatele.. Délka praxe  pro vydání osvědčení (licence) se řídí délkou praxe stanovenou pro vykonání specializační zkoušky (zák 95/2004)  - více ZDE

4. k žádosti o licenci vedoucího lékaře / primáře je nutné navíc přiložit kopii Diplomu celoživotního vzdělávání - vydává kancelář OS na základě předložených dokladů o účasti na vzděl. programech SP č.16" -  Celoživotní vzdělávání "

5. Odeslat či osobně donést do kanceláře OS, ve kterém je lékař registrován. 
Kancelář potvrdí, zda  lékař uhradil členské příspěvky splatné do doby podání žádosti. Při nesplnění této podmínky je vyžadován doklad o zaplacení nákladů licenčního řízení, jejichž výši stanoví představenstvo komory.

6. doklad oborové komise Vědecké rady komory o vykonání zkoušky v případě žádosti o vydání licence vedoucího lékaře a primáře u lékařů, kteří specializovanou způsobilost získali dle ustanovení § 44 odst. 1 a 2 zákona č. 95/2004 Sb

7. OS odešle žádost do olomoucké kanceláře ČLK, kde je předána členu licenční komise k vyřízení.

8. Pokud je licence schválena, je odeslána zpět kanceláři OS, která v co nejkratší době  tuto skutečnost  oznámí lékaři, jemuž byla udělena  a dohodne se s ním na způsobu předání (osobně, poštou).