Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o veřejném seznamu lékařů

5. 11. 2012

Informace o veřejném seznamu lékařů - členů ČLK

předneno předsedou ČLK Strakonice MUDr. M. Pelíškem na okresnáím shromáždění OS ČLK Strakonice dne 29.10.2012

 

ČLK vede seznam svých členů v souladu se zákonem 220/1991 Sb. (zákon o ČLK). Seznam členů ČLK je ze zákona veřejně přístupný s výjimkou údajů o datu narození a adresy pro doručování písemností. Seznam členů obsahuje pouze informace související s výkonem lékařského povolání, jiné údaje ČLK neeviduje.

 

S ohledem na to, že registr je tedy více než 20 let starý, nesplňovala jeho dosavadní podoba současné požadavky po stránce technologické a informační. S rozvojem elektronické komunikace a dalších prostředků umožňujících získávání a zveřejňování informací, byl zmodernizován a rozšířen dosavadní veřejný seznam členů ČLK. Ten bude nadále dostupný na webu ČLK, a to komukoliv, kdo má zájem získat bližší informace o svém lékaři, případně si vyhledat lékaře ze svého okolí, či zjistit zda lékař je člen ČLK.

 

Vedle doposud zveřejňovaných informací, jsou od 15.10.2012 zpřístupněny i některé další informace související s výkonem lékařského povolání. Jako příklad nově zveřejněného údaje uvádíme název absolvované vysoké školy a rok promoce.

 

Novinkou zejména pro soukromé lékaře je možnost dobrovolně a zcela bezplatně zveřejnit ordinační dobu svého zdravotnického zařízení, kontakty, seznam zdravotních pojišťoven, s nimiž má zdravotnické zařízení uzavřenu smlouvu, a rovněž ceník ekonomicky náročnějších variant zdravotních služeb, který musí být dle nové legislativy poskytovatelem zveřejněn v prostorách zdravotnického zařízení nejenom na místě veřejně přístupném, ale také i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

ČLK se touto službou snaží reagovat na povinnosti, které lékařům – členům komory ukládají nové zákony. Díky Veřejnému seznamu lékařů nebudou muset soukromí lékaři investovat své peníze do zřizování vlastních webových stránek a do jejich správy. Cílem této výzvy je aktualizace, doplnění a ucelení stávajících údajů, které jsou lékaři v souladu se zákonem, povinni ČLK sdělovat. Tento veřejný seznam je pro lékaře i bezplatnou reklamou, jak dát o sobě vědět svým pacientům.

 

Je jistě v zájmu každého lékaře, aby informace, které je ČLK povinna o něm evidovat a zveřejňovat, byly správné a aktuální. My už jsme opakovaně vyzvali členy našeho okresního sdružení k revizi zveřejněných dat a sdělení případných změn a současně jsme provedli vnitřní audit naší databáze se snahou minimalizovat možné chyby.

 

Nicméně Vás znovu vyzývám, abyste si na webových stránkách zkontrolovali údaje o své osobě a případné změny provedli buď prostřednictvím webového formuláře nebo za pomoci kanceláře našeho okresního sdružení.

 

Úplně nakonec tohoto sdělení přečtu položky, které jsou nyní nově o každém členovi ČLK na internetu zveřejněny:
jméno a příjmení
rok promoce a název absolvované vysoké školy
dosažená odbornost
zda je člen držitelem diplomu celoživotního vzdělávání, licencí komory
název, adresa a kontaktní údaje vašeho zdravotnického zařízení
ordinační hodiny
seznam pojišťoven, se kterým má zdravotnické zařízení podepsanou smlouvu
Ceník ekonomicky náročnějších variant zdravotních služeb